A biblia könyvei

Ótestamentum
(ószövetség)

Történelmi könyvek

1. Mózes
2. Mózes
3. Mózes
4. Mózes
5. Mózes

Józsué
Bírák könyve
Rúth könyve
1. Sámuel
2. Sámuel,
1. Királyok
2. Királyok
1. Krónika
2. Krónika
Ezsdrás
Nehémiás
Eszter,

Költői és tanítói könyvek

Jób
Zsoltárok
Példabeszédek
Prédikátor könyve
Énekek éneke

Prófétai könyvek

Ésaiás
Jeremiás
Jeremiás siralmai
Ezékiel
Dániel
Hóseás
Jóel
Ámos
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Sofóniás
Aggeus
Zakariás
Malakiás

 

Újtestamentum
(újszövetség)

Történelmi könyvek

Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei

Levelek

Pál levele a
Rómabeliekhez
Korinthusbeliekhez 1.
Korinthusbeliekhez 2.
Galátziabeliekhez
Efézusbeliekhe
Filippibeliekhez
Kolossébeliekhez
Thessalonikabeliekhez 1.
Thessalonikabeliekhez 2.
Timótheushoz 1.
Timótheushoz 2.
Titushoz
Filemonhoz

Zsidókhoz írt levél
Jakab levele
Péter levele 1.
Péter levele 2.
János apostol levele 1.
János apostol levele 2.
János apostol levele 3.
Júdás apostol levele

Prófétai könyvek

Jelenések könyve

 

 

 

(kezdet) (vissza)