Isten bizonyítékai

Miként mutatkozik meg Isten az emberek előtt -
tegnap és ma!
 
Istent a természetben látjuk:
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
Zsoltárok 19:2

Az egek hirdetik az Ő igazságát, és minden nép látja az Ő dicsőségét.
Zsoltárok 97:6

Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a szívünket.''
Apostolok cse. 14,17

Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük , mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
Rómabeliek 1,18-20

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidók 11,3
 
Isten lelkiismeretet adott nekünk:
Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük: Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.
Rómabeliek 2,14-15

Péter pedig megnyitván száját, monda: ,,Bizonnyal látom,hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves Ő elötte, aki Őt féli és igazságot cselekszik. Apostolok cs. 10,34-35
 
Isten a tízparancsolatot egy kőtáblába véste:
Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat.
2Mózes 31,18

És szóla az Úr Mózesnek: Jöjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak. 2.Mózes 24:12
 
Az írások:
Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy béketűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Rómabeliek 15,4

Jézus, Isten fia közöttünk élt:
És az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
János 1,14
 
Isten a szívünkbe ír:
Mindent szépen csinált az o idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.
Prédikátor 3,11

Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Jeremiás 31,33

És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Jeremiás 32,40

Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
2.Korintus 3,3

Mert ez  az a szövetség, amelyet kötök az Izráel házával,  ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.
Zsidók 8,10

Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat.
Zsidók 10,16
 
A hívők élete:
Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
2. Korintus 3,3

 

(kezdet) (vissza)