Információ a bibliához

Útmutató a biblia használatához:

A biblia 66 könyvből áll és ha az éveket összeadjuk, akkor körülbelül 1600 éven keresztül íródott.
Ezeknek a könyveknek különböző neveik vannak, mint például Jónás, Józsué vagy zsoltárok. Legtöbb esetben írójuk után nevezték el őket.

A biblia két fő részre osztódik: 1. Ótestamentum ( ószövetség )

2. Újtestamentum ( újszövetség )

Ezen belül még négy nagyobb csoportra oszthatjuk fel a könyvek tartalma szerint:

· Történelmi könyvek

· Költői és tanítói könyvek

· Prófétai könyvek

· Levelek

Az ótestamentum a világ teremtésének történetét és a zsidó nép Krisztus előtti életét mutatja be. Az ószövetség utolsó könyvét Malakiás próféta írta Krisztus születése előtt 400 évvel.

Az újtestamentum négy evangéliummal kezdődik, melyben Jézus születéséről és földi életéről olvashatunk. Az evangéliumokat különböző levelek követik, melyek hívőktől hívőkhöz íródtak. Az utolsó könyv a jelenések könyve János apostoltól, amely a utolsó időkről és a világ végezetéről szól.

A történelmi könyvek a zsidó nép történetét, Jézus – és követőinek életét mutatják be.
( 1.-5. Mózes, Józsué, Bírák könyve, Rúth könyve, 1.-2. Sámuel, 1.-2. Királyok, 1.-2. Krónika, Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma és az Apostolok cselekedetei )

A költői és tanítói könyvek, énekek, versek és példabeszédek gyüjteményei. Ezekben a könyvekben Isten dicsőítéséről és a bölcsességről olvashatunk.
( Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor könyve és az Énekek éneke )

A prófétai könyvek Isten tervét hírdetik. Egyrészt Isten bűntetését foglalják magukba, másrészt azt is leírják, hogyan akarja Isten azokat az embereket megmenteni, akik hozzá fordulnak. Az az ígérete, hogy a messiás (= megmentő) eljön, több prófétai könyvben is megtalálható.
( Ésaiás, Jeremiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus Zakariás, Malakiás és a Jelenések könyve )

A levelek az apostolok idejéből származnak, amikor Jézus Krisztus már visszament a mennybe. Ezek a levelek különböző tanácsokkal látnak el bennünket, hogy hogyan is folytatódik egy élet hívő emberként. Témáik : közösség, testvéri szeretet, üldöztetés. Egy részük ezeknek a leveleknek személyekhez, más részük gyülekezetekhez íródtak.
( Pál levele a Rómabeliekhez, Korinthusbeliekhez 1.-2., Galátziabeliekhez, Efézusbeliekhez, Filippibeliekhez, Kolossébeliekhez, Thessalonikabeliekhez 1.-2., Timótheushoz 1.-2., Titushoz, Filemonhoz, Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter levele 1.-2., János apostol levele 1.-3.,Júdás apostol levele )

Hogyan találom meg a megadott idézeteket a bibliában?

A könyveket fejezetekre és ezen belül versekre osztották fel, melyeket megszámoztak. Egy példa:

Lukács evangélium 1,1-4

1. Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek,

2. Amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének:

3. Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,

4 Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttattál.

Ha egy verset idézünk, akkor így írunk: “ amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének;”. Lukács 1,2

Segítséget nyújtunk a következő oldalon, egy bibliai áttekintéshez.- a biblia könyvei

 

 

 

(kezdet) (vissza)